Fa asztal

Tel:+36 70 609-0784 | +36 70 609-0561

Email: info@igazifa.hu

ÁSZF

Üzletszabályzat

Általános üzleti feltételek

Az Igazifa.hu webáruházban található bútorok árusítása csak interneten keresztül történik. A vásárló az alábbi üzletszabályzatot a vásárláskor kitöltött megrendelő elküldésével elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti. A vásárló egyrészt tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldésekor kitöltendő űrlapon megadott adatai, a valóságnak megfelelnek, másrészt tudomásul veszi, hogy valótlan adat megadása miatt felmerülő károkért, felelősséggel tartozik. A webáruház üzemeltetője, a vásárló által a vásárlás során elkövetett hibákért tévedésekért felelősséget nem vállal.

Megrendelés teljesítése

A megrendelés érvényesítéséhez, illetve az adásvételi szerződés létrejöttéhez, az alábbi feltételeknek kell maradéktalanul teljesülniük:

  • a webáruházban közzétett adatlap alapján a vásárlónak írásban kell a kiválasztott bútort megrendelnie
  • a webáruház üzemeltetője által kiállított, írásos visszaigazolás és előlegszámla
  • a vásárló részéről befizetett előlegszámla igazolása
  • előleg beérkezésének írásos visszaigazolása
  • Fizetési feltételek
     

A webáruházban történő megrendelések, minden esetben, a bruttó vételár 20%-ának megfelelő előleg befizetésével realizálódnak. Az előleg ill. a hátralék fizetés módját, a megrendeléskor kitöltendő űrlapon tudja jelezni. Az előleg befizetése nélkül a megrendelés érvénytelen, illetve a bútorok elkészüléséhez tartozó határidők, az előleg beérkezésétől számítandók. Az előleg kifizethető átutalással vagy paypal-al. Az Igazifa.hu, a befizetett előleg beérkezéséről minden esetben írásos visszaigazolást küld, a vásárló e-mail címére. A megrendelt bútorok elkészülésekor, a fennmaradó hátralékösszeg kifizethető készpénzben utánvéttel a termék személyes átvételekor, vagy a korábban említett átutalásos módszerrel is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az átutalásos hátralékfizetési mód választásakor, a bútorokat a hátralék beérkezése után áll módunkban kiadni.

Árak:

Az Igazifa.hu On-line webáruházban feltüntetett árak Áfa nélkül értendők.

Áruátvétel, házhozszállítás

A terméknek a megrendelőlapon megadott címre történő szállítása a cégünkkel szerződéses viszonyban levő csomagküldő szolgálaton keresztül történik.

Garancia

A bútorokat gyártó cég, a 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet (módosítva a 72/2005. (IV. 21.) Korm. Rendelettel alapján, jótállást biztosít minden általunk forgalmazott bútorhoz. A garancia időtartama 2 év. A bútorhoz kibocsátott garancialevelet, cégünk érvényesíti a termék átvételekor. A garanciavállalással kapcsolatos egyéb tudnivalók, a termékhez mellékelt garanciajegyen találhatók.

Szerződéstől való elállás

Az idevonatkozó jogszabály értelmében a távollevok között kötött szerzodésekrol szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján a vásárlót elállási jog illeti meg a következők alapján:

"2. § (1) A gazdálkodó szervezet a szerződés megkötése előtt kellő idoben köteles a fogyasztót tájékoztatni.
a) a gazdálkodó szervezet cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;
b) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól;
c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is.
d) szükség szerint a szállítás költségéről;
e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
f) az elállás jogáról (4-5. §)
g) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
h) az ajánlati kötöttség idejéről
i) a szerződés legrövidebb idotartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.
(2) a gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.
3. § (1) a gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.
(2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell:
a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;
b) a gazdálkodó szervezet azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;
c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;
d) a szerzodés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja."

"4.§(1) a fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) a fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerint tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében, pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határido attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) a gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredo kárának megtérítését.
5.§ a felek, eltéro megállapodása hiányában a fogyasztó, nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.
b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ.
c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében.
f) szerencsejáték-szerződés esetében."

Termékleírások, tájékoztatók

A bútoroknál található leírások, méretek, árak és egyéb a bútorokkal összefüggő adatok megváltoztatásának jogát, fenntartjuk, az ebből eredő károkért, félreértésekért felelősséget nem vállalunk.

Jogi nyilatkozat

Az igazifa.hu On-line webáruház üzemeltetőjének adatai:

Cég neve: IGAZIFA s.r.o
Adószám: 2023372010
Bankszámlaszám: IBAN: SK 59 5200 0000 0000 1346 3661
Székhely: Sládkovicova 6, 94302, Sturovo, Szlovákia,
Telefon: +36-30-529-1574
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.